08-09. КОМБИНИРАНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

890101.890201 Посебни услови за осигурување на посеви и плодови 28.12.2012

890103.890203 Услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност 28.12.2012

890103.890203_1 Услови за осигурување на објекти во градба 28.12.2012

890103.890203_2 Услови за осигурување на објекти во монтажа 28.12.2012

890105 Услови за осигурување на станови и ствари во домаќинство – Евродом 16.05.2014

890199.890299_1 Услови за осигурување на филмски претпријатија 28.12.2012

890199.890299_2 Услови за осигурување на имот во јамите на рудниците со подзмена експлатација 28.12.2012

890199.890299_3 Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија 28.12.2012

Општи услови за неживотно осигурување имоти 12.02.2014

Услови за комбинирано осигурување станови и ствари во домаќинство 12.02.2014

Општи услови за осигурување на животни – 15.09.2017

Одлука за усвојување на Општи услови и Тарифи на премии за осигурување на животни – 15.09.2017

Тарифи на премии за осигурување на животни – 15.09.2017

Упатство за прием во осигурување и ликвидација на штети – ЖИВОТНИ – 15.09.2017

Одлука за усвојување на Општи услови за осигурување на посеви и плодови и усвојување на измени во Посебните услови за осигурување на посеви и плодови бр.0202-1140/1 од 02.04.2018

Општи услови за осигурување на посеви и плодови – 13.04.2018

Одлука за измена и дополнување на Услови за осигурување на посеви и плодови – 13.04.2018

Одлука за измена во Општите условите за осигурување на посеви и плодови од 13.04.2018 (бр.0202-1878/3 од 01.06.2018 година)

Општи услови за осигурување на посеви и плодови бр.0202-1878/3-1 од 01.06.2018 година