10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила АО