13. Општо осигурување од ОДГОВОРНОСТ

13 Услови за општо осигурување од одговорност 22.04.2013

13 Услови за осигурување од професионална одговорност 22.04.2013

1308 Посебни услови за осигурување од одговорност на адвокати 28.12.2012

1309 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на нотари 22.04.2013

1310 Посебни услови за осигурување од одговорност на овластен ревизор -тп и друштва за ревизија 14.01.2015

1312 Посебни услови за осигурување од одговорност на стечајни управници 28.12.2012

1317_1 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на здравствени работници 22.04.2013

1317_2 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ветеринарни работници 22.04.2013

1318 Посебни услови за осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност 28.12.2012

1388_1 Посебни услови за осигурување на одговорност на извршители 28.12.2012

1388_2 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметководители 22.04.2013

1399 Услови за осигурување од одговорност за неисправен производ 28.12.2012

1388_1 – Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на Извршители – со примена на условите од 01.01.2017 година