Известување до акционерите

Почитувани,

Во врска свиканото Собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, конкретно точката 11 од Дневниот ред на седницата на Собранието на акционери, во прилог на овој допис Ви доставуваме податоци за ново-предложениот член на Одборот на директори, предложен од страна на акционерот ЕВРОИНС ИНШУРАНС ГРУП СОФИЈА, со вкупен број на акции 7095 обични акции односно 93,36% од вкупниот број на акции во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Врз основа на член 344 став (3) и (4) од Законот за трговските друштва, Ви доставуваме кратка биографија на кандидатот кој е предложен за член на Одборот на директори на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Со почит,

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Извршен директор
Јанко Николов

Објавата можете да ја превземете  тука

Можеби ќе ве интересира...