Постапка за пријавување штети по осигурување имот

Во случај на штета, истата се пријавува веднаш, односно најдоцна во рок од 3 дена од нејзиното настанување на образец “пријава на штета”.

Кога ќе настане осигурен случај, до доаѓање на овластен преставник на осигурувачот , осигуреникот е должен:

 • Веднаш да преземе сè што е во негова можност за да ги ограничи неговите штетни последици и при тоа да се придржува кон упатствата што му ги дал осигурувачот или негов претставник
 • Во сите случаи предвидени со посебни прописи, а особено кога штетата е предизвикана од пожар, кражба, провална кражба, разбојништво и сообраќајна незгода, да го пријави случајот на надлежниот орган за внатрешни работи, да наведе кои предмети се уништени, односно оштетени или се исчезнати при настанувањето на осигурениот случај
 • Веднаш по настанувањето на осигурениот случај, ако тоа е можно, односно кога тоа приликите го дозволуваат, на осигурувачот да му достави попис на уништените, односно оштетените предмети со приближно назначување на нивната вредност
 • До доаѓањето на претставникот на осигурувачот на самото место, да не се менува состојбата на оштетените, односно уништените предмети, освен ако промената е потребна во јавен интерес или поради намалување на штетата, односно поради продолжување со нормално производство
 • Договарачот на осигурувањето односно осигуреникот е должен, независно од рокот во кој ја поднел пријавата на штетата, на претставникот на осигурувачот да му ги даде сите потребни податоци и други докази потребни за утврдување на причината, обемот и висината на штетата
 • Извидот на штета се спроведува по правило веднаш по пријавување на случајот, или во термин договорен со проценителот овластен од Друштвото

Потребни основни документи за пријавување на штетата се:

Пожар и некои други опасности

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од противпожарна служба – во оригинал
 • Записник од МВР/по потреба – во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Кршење машини

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Провална кражба и разбојништво

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето
 • Изјава од првото лице кое ја забележало кражбата

Домаќинство

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Објекти во градба/монтажа

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Комбинирано осигурување на електронска опрема

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Стока во ладилници

 • Пријава на штета
 • Полиса (или број на полиса) – фотокопија
 • Документ за лична идентификација (за физички лица) – на увид
 • Записник од МВР/по потреба во оригинал
 • Трансакциона сметка – копија или наведена во барањето

Превземи образец за пријава на штета од пожар и некои други опасности

Превземи образец за пријава на штета на машини, машински справи, инсталации и апарати

Превземи образец за пријава на штета пријава за прекин на работа од ризик крш машини, машински справи, инсталации и апарати

Превземи образец за пријава на штета од провална кражба и разбојништво

Превземи образец за пријава на штета на стакло од кршење