Каско , Одговорност , Гранично

  • Каско на прв ризик
  • Гранично осигурување
  • Каско осигурување на пловни објекти
  • Одговорност кон трети лица на пловни објекти
  • Општа одговорност од дејност
  • Законски одговорности од дејност (адвокати, ревизори, извршители,туристички агенции,нотари, проектанти, стечајни управници, одговорност на осигурителни брокери, геодети и сл.)