Транспорт + ЦМР

  • Меѓународен транспорт
  • Домашен транспорт
  • Со осигурувањето на транспортот се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои се идни и незвисни од вољата на осигуреникот а се случуваат врз стоката која се транспортира. Во зависност од видот на транспортното средство стоката може да се осигура како стока при:
    • копнен транспорт
    • поморски транспорт
    • воздушен и железнички транспорт
  • Одговорност на превозникот – ЦМР