Собрание 2015

Годишно собрание

0. Дневен ред Собрание 22.04.2015

1. Одлука за усвојување на Записник од вонредно 09.12.2014

2.1. Одлука за усвојување на Мислење за Годишен извештај

2.2. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2014

3. Одлука за усвојување на Годишната сметка 2014

4.1. Одлука за усвојување на Мислење за Извештаи од внатрешна ревизија за 2014

4.2. Одлука за усвојување на Извештаи од внатрешна ревизија за 2014

5. Одлука за усвојување на Финансиски извештаи од Ревизор за 2014

6. Одлука за покривање на пренесена загуба со добивка од 2014

7. Одлука за усвојување на Извештајот работењњето на Одборот во 2014

8.1. Одлука за одобрување на работа на Претседател на Одбор

8.2. Одлука за одобрување на работа Неизвршен член – Кирил Бошов

8.3. Одлука за одобрување на работа Неизвршен Независен Николовски

8.4. Одлука за одобрување на работа Извршен – Виолета Поп-Василева

8.5. Одлука за одобрување на работа Извршен – Јанко Николов

9. Одлука за измена на Статутот од 09.12.2014

10. Одлука за отповикување на член и избор на членови на Одборот

11. Одлука за надомест на Неизвршни членови

Записник Годишно собрание на акционерите 22.04.2015

Вонредно собрание

0. Дневен ред Вонредно собрание 09.09.2015

1. Одлука за избор на Неизвршен независен член на Одборот – Собрание 09.09.2015

2. Одлука за избор на Овластен ревизор за 2015 – Собрание 09.09.2015

3. Одлука за измена на Одлука за надоместок на неизвршни – Собрание 09.09.2015

Записник од Вонредно собрание на акционерите 09.09.2015