Собрание 2016

Вонредно собрание

Дневен ред Вонредно собрание на акционери 25.01.2016

1. Одлука за измена на Статутот од 22.04.2015

2. Одлука за избор на членови на Одборот на директори – 25.01.2016

3. Одлука за измена на Одлуката за надоместокот – 25.01.2016

Записник од Вонредно собрание на акционерите 25.01.2016

Годишно собрание

Одлука за свикување Годишно собрание на акционери – 2016

1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за 2015

2. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2015

3. Одлука за усвојување на Извештај на Внатрешна ревизија за 2015

4. Одлука за усвојување на Извештај на Независен ревизор за 2015

5. Одлука за усвојување на Извештај на Одбор на директори за 2015

6. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот

7. Одлука за измена на Статутот од 25.01.2016

8. Одлука за надоместокот на неизвршните членови

9. Записник од Годишно собрание на акционери – 15.06.2016