Јавен повик за свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2020 година – објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ден Петок, 19 февруари 2021.

Одлука за свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2020 година, донесена од Одборот на директори на ден 18.02.2021 година (заведена под бр.0202-309/10 од 18.02.2021 год.)