ЕВРОДОМ

evrodom1

Предмет на осигурување:

 1. Станбен објект од масивна градба
 2. Предмети во станбениот објект (ТВ и други електронски и технички уреди,бела техника, мебел,…)
 3. Готови пари и накит
 4. Причинетите штети на предметите од злонамерни дејствија на трети лица при провална кражба и
  разбојништво
 5. Прозорски стакла – кршење од атмосферски непогоди и од злонамерни дејствија на трети лица
 6. Трошоци за нови документи украдени или уништени при провална кражба
 7. Трошоци на правна постапка против осигуреникот за причинети штети на трети лица

Осигурителни опасности (ризици):

 1. пожар
 2. удар на гром
 3. луња и град
 4. провална кражба и разбојништво
 5. Кршење на прозорски стакла од атмосферски непогоди и од злонамерни дејсвтија на трети лица
 6. Штети на објектот и предметите во него од злонамерни дејствија на трети лица при провална кражба и
  разбојништво
 7. Трошоци за издавање на нови лични документи на членовите на семејното домаќинство, доколку се
  оштетени или уништени при провалната кражба или разбојништво
 8. Трошоци на правна постапка против осигуреникот

Превземи .pdf