Skip to content

Осигурителни производи

УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

01. Осигурување од несреќен случај (незгода)

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување од несреќен случај (незгода).

02. Доброволно здравствено осигурување

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со доброволно здравствено осигурување.

03. Осигурување на моторни возила (КАСКО)

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на моторни возила (КАСКО).

05-11. Осигурување на ВОЗДУХОПЛОВИ (КАСКО и ОДГОВОРНОСТ)

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на воздухоплови (КАСКО и ОДГОВОРНОСТ).

06-12. Осигурување на ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ (КАСКО и ОДГОВОРНОСТ)

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на пловни објекти (КАСКО и ОДГОВОРНОСТ).

07. Осигурување на стока во превоз (КАРГО)

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на стока во превоз (КАРГО)​

08. Осигурување на ИМОТ ОД ПОЖАР И ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на ИМОТ ОД ПОЖАР И ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ.

08-09. КОМБИНИРАНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со комбинирано осигурување на имот.

09. ДРУГИ ОСИГУРУВАЊА НА ИМОТ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со други осигурувања на имот.

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со одговорност од употреба на моторни возила.

13. Општо осигурување од ОДГОВОРНОСТ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со општо осигурување од ОДГОВОРНОСТ.

14. Осигурување на КРЕДИТИ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на КРЕДИТИ

15. Осигурување на ГАРАНЦИИ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување на ГАРАНЦИИ​

16. Осигурување од ФИНАНСИСКИ ЗАГУБИ

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување од ФИНАНСИСКИ ЗАГУБИ​.

17. Осигурување од ПРАВНА ЗАШТИТА

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со осигурување од ПРАВНА ЗАШТИТА.

18. Осигурувањето на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење

Прочитајте ги условите за осигурување поврзани со патничко осигурување.

ЕВРОКАСКО

1. Едногодишна каско полиса за патнички возила кои се во сопственост на физички лица со АО полиса од Евроинс

2. Најевтин производ на пазарот по цена од 300 ден (5 евра) за годишна полиса

3. Покрива штета во вредност до 12.300 ден (200 евра).

4. Може да се набави исклучиво во агенциите на Евроинс

5. Важи на цела територија на Р. Македонија