0. Дневен ред Собрание 22.04.2015

1. Одлука за усвојување на Записник од вонредно 09.12.2014

2.1. Одлука за усвојување на Мислење за Годишен извештај

2.2. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2014

3. Одлука за усвојување на Годишната сметка 2014

4.1. Одлука за усвојување на Мислење за Извештаи од внатрешна ревизија за 2014

4.2. Одлука за усвојување на Извештаи од внатрешна ревизија за 2014

5. Одлука за усвојување на Финансиски извештаи од Ревизор за 2014

6. Одлука за покривање на пренесена загуба со добивка од 2014

7. Одлука за усвојување на Извештајот работењњето на Одборот во 2014

8.1. Одлука за одобрување на работа на Претседател на Одбор

8.2. Одлука за одобрување на работа Неизвршен член – Кирил Бошов

8.3. Одлука за одобрување на работа Неизвршен Независен Николовски

8.4. Одлука за одобрување на работа Извршен – Виолета Поп-Василева

8.5. Одлука за одобрување на работа Извршен – Јанко Николов

9. Одлука за измена на Статутот од 09.12.2014

10. Одлука за отповикување на член и избор на членови на Одборот

11. Одлука за надомест на Неизвршни членови

Записник Годишно собрание на акционерите 22.04.2015

Јавен повик Нова Македонија 31.03.2015

Одлука за свикување собрание 22.04.2015