Skip to content

АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Осигурајте го вашето патување и патувајте без грижи.
Секогаш тука за вас!

Опис на продуктот

Осигурувањето од автомобилска одговорност е задолжително осигурување согласно Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Со ова осигурување се покрива одговорноста на сопственикот за штети причинети на трети лица кои за последица може да имаат смрт, повреда, нарушување на здравјето, оштетување и уништување на предмети. Цената за осигурувањето од АО ја утврдува Комисија за автоодговорност при Владата на Република Северна Македонија.

 

Дополнително со полисата за осигурување од автоодговорност може да се склучат:

  • Зелена карта – осигурување од АО за штети предизвикани на трети лица во странство
  • Осигурување на возачот и патниците од последици на несреќен случај (незгода)
  • Делумно каско осигурување на стакла
Гранично осигурување

Со граничното осигурување се покрива одговорност на сопственикот за штети причинети на трети лица предизвикани со возило со странска регистарска табличка. Ова осигурување важи само на територијата на Република Северна Македонија.

0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти