ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција со утврден профил на кадар:

 

АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

 

ВО ЕКСПОЗИТУРА НА ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

СТРУГА, НЕГОТИНО и ГОСТИВАР

 

 

ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Изготвување на полиси за осигурување и фактури по издадени полиси за осигурување;
 • Следење обнова на осигурувањата и наплатата на премија за осигурување;
 • Задолжување со полиси и раздолжување на изготвени полиси;
 • Административни работи во областа на продажба на осигурување.

 

НУДИМЕ:

 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Плата во согласност со квалификациите и природата на работата;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Можности за развивање и континуирано персонално усовршување;
 • Работно место во експозитурите на Друштвото во Струга, Неготино и Гостивар.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Средно или високо образование;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво;
 • Владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа.

 

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk, со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 26.04.2024 година.

Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

 

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје – друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција со утврден профил на кадар:

 

ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР

 

 

ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Работа во независна организациона единица Служба за внатрешна ревизија;
 • Спроведување внатрешна ревизија на работењето на друштвото за осигурување со цел да се утврди дали друштвото ги врши работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување;
 • Спроведување на процесот на внатрешна ревизија во согласност со меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и правилата за вршење на внатрешна ревизија;
 • Изготвување и реализирање на годишна програма за работа на внатрешната ревизија;
 • Извршување на планираните ревизии и ангажмани определени со годишниот план за работа на внатрешната ревизија одобрен од Одборот на директори;
 • Изготвување извештаи за спроведената внатрешна ревизија и годишен извештај за внатрешната ревизија;
 • Соработка со надворешните ревизори;
 • По барање на Одборот на директори и/или Извршниот директор да врши и други вонредни ревизии и контроли на работењето на одделните организациони единици на друштвото или одделни процеси;
 • Вршење на други работни задачи во согласност со закон и интерните акти на друштвото.

 

НУДИМЕ:

 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Обезбедување на континуирано професионално усовршување заради надградување на знаењето во областа на сметководството и ревизијата;
 • Плата во согласност со искуството, квалификациите и природата на работата;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Високо образование од областа на Економија, Сметководство и Финансии;
 • Лиценца за овластен ревизор согласно Законот за ревизија или CIA -Меѓународен сертификат за внатрешен ревизор издаден од IIA;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување;
 • Искуство во внатрешна или надворешна ревизија;
 • Добро владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Комуникациски способности и способност за тимска работа;
 • Способност за толкување и анализа на голема количина на податоци и изработка на извештаи;
 • Одлични интерперсонални способности, со можност за лесна и ефикасна комуникација на сите нивоа.

 

Доколку сметате дека сте вистински кандидат за работната позиција, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk, со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 20.03.2024 година.

Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција со утврден профил на кадар:

АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ

 

ВО ЕКСПОЗИТУРА НА ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

КАВАДАРЦИ, НЕГОТИНО, ГОСТИВАР И СТРУГА

 

 

ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Изготвување на полиси за осигурување и фактури по издадени полиси за осигурување;
 • Следење обнова на осигурувањата и наплатата на премија за осигурување;
 • Задолжување со полиси и раздолжување на изготвени полиси;
 • Административни работи во областа на продажба на осигурување.

 

НУДИМЕ:

 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Плата во согласност со квалификациите и природата на работата;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Можности за развивање и континуирано персонално усовршување;
 • Работно место во експозитурите на Друштвото во Кавадарци, Неготино, Гостивар и Струга.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Средно или високо образование;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво;
 • Владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа.

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk, со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 20.03.2024 година.

Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.

Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ЕКСПЕРТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ШТЕТИ – ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција:

 

ЕКСПЕРТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ШТЕТИ – ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

 

Општ опис на работата:

Решавање и ликвидација на барања за надомест на штети од доброволно здравствено осигурување.

 

Работни задачи и одговорности:

 • Утврдување на основ по барање за надомест на штета од доброволно здравствено осигурување;
 • Утврдување на осигурителното покритие и висина на настаната штета во согласност со полисата за осигурување и условите за осигурување на осигурувачот;
 • Проверка, комплетирање и решавање (ликвидација) на пријавени штети по доставена документација;
 • Ликвидација на оштетни побарувања во информатичкиот систем на друштвото;
 • Комуникација и соработка со доктор цензор во постапката за решавање на штети;
 • Комуникација и соработка со здравствени установи со кои друштвото има склучено договор за соработка;
 • Комуникација со оштетени лица и трети лица во врска со обработка на предметите за надомест на штета од доброволно здравствено осигурување;
 • Вршење на други сродни работни задачи.

 

Нудиме:

 • Вработување на определено времетраење, со можност за продолжување на договорот за вработување;
 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Работа во Генералната дирекција на Друштвото во Скопје;
 • Работа во динамично опкружување и пријатна средина, со можност за  професионален развој и надоградба, како и одлични услови за работа со амбициозен и професионален тим.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Завршено високо образование;
 • Исклучителни комуникациски вештини;
 • Способност за брзо и ефикасно решавање на проблеми во врска со обработка на штети;
 • Солидно познавање на англиски јазик на работно ниво и работа со компјутери;
 • Способност за тимска работа;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Целосна посветеност на работните задачи;
 • Висока работна етика, организираност и одговорност;
 • Работно искуство во областа на надомест на штети, особено штети од здравствено осигурување/нематеријални штети/штети од несреќен случај-незгода, ќе се смета за предност.

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 28.09.2023 година. Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци(*).

Нaпомена:  Само одбраните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – СМЕТКОВОДИТЕЛ

ЕВРОИНС OСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција:

 

СМЕТКОВОДИТЕЛ

 

Опис на работните задачи и одговорности:

 • Проверка при прием, книжење и контирање на влезна/излезна материјална и финансиска документација;
 • Проверка и книжење на изводи од банки;
 • Проверка на книжењето на трансакциите;
 • Пресметка/изработка на даночни пријави;
 • Изработка и контрола на извештаи за тековно работење;
 • Други задачи во согласност со позицијата и по барање на работодавачот;
 • Познавање, следење и примена на законите и прописите од областа на сметководството и даночната регулатива;
 • Комуникација со надворешни институции и групацијата и нивните сметководства.

 

Нудиме:

 • Вработување на определено времетраење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување на договорот за вработување и понатамошна трансформација на неопределено време;
 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Конкурентна плата, во зависност од квалификацијата и искуството на кандидатот;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Можности за развивање и континуирано персонално усовршување;
 • Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо или средно образование од областа на економските науки;
 • Работно искуство од најмалку 2 години во доменот на вршење на сметководствени работи;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво;
 • За предност ќе се смета Лиценца за овластен сметководител/сметководител;
 • Солидно познавање на работа со компјутери и MS Office;
 • Добро владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност, способност за аналитичко размислување;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа.

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk со назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 28.09.2023 година. Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци(*).

Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА
13.06.23

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година донесе Одлука за суспензирање на членството во Системот на зелена карта на Бироата на Русија и Белорусија. Оваа Одлука стапува на сила на ден 30.06.2023 година.
Се известуваат имателите на веќе издадените македонски зелени карти по 30.06.2023 година, истите нема да важат за влез во Русија и Белорусија.
Возилата со македонски регистaрски ознаки при влез во Русија и Белорусија ќе го регулираат влезот во овие држави, согласно нивните национални законодавства.
Доколку македонски возила влезат на територија на Русија и Белорусија со издадената зелена карта по 30.06.2023 година и причинат штета на територијата на овие држави, исплата на евентуално настанатата штета не може да изврши осигурителната компанија која ја издала зелената карта, ниту може да биде гарант за плаќање на штета Националното Биро за осигурување согласно одредбите на Советот на Бироа.

Македонските возила кои влегле во Русија и Белорусија пред 30.06.2023 година и ќе се затекнат на територијата на овие држави по овој датум, обврзани се да го регулираат осигурувањето согласно нивното законодавтството, со оглед дека зелената карта нема да им важи за овие држави.

Влез на руски и белоруски возила на територијата на Р.Северна Македонија

Зелените карти издадени од Руското и Белоруското Биро нема да важат за влез во државата по 30.06.2023 година
Возилата кои се законски регистрирани во Русија и Белорусија при влез на територија на Р.Северна Македонија по 30.06.2023 година мораат да извадат полиса за гранично осигурување .

Одлуката на Советот на Бироа во Брисел е донесена поради усогласување на Системот на зелената карта со донесените санкции спрема овие две држави и неможноста на функционирање на SWIFT системот за плаќања и наплата на штети во постапка како е регулирано во Општите одредби на Советот на Бироа во Брисел.

 

 

Преземено од Национално Биро за осигурување ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА ВО РУСИЈА И БЕЛОРУСИЈА (nibm.com.mk)

 

Јавен повик свикување на Годишно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2022 година

Јавен повик свикување на Вонредно собрание на акционерите на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2023 година