medic-563425_1280

02. Доброволно здравствено осигурување

Посебни услови за EUROHEALTH пакет – 08.07.2019  

Одлука за измени на посебни EUROHEALTH и тарифа – 08.07.2019

Општи услови за доброволно здравствено осигурување – 02.03.2018

Посебни услови за колективно приватно здравствено осигурување – 02.03.2018

Одлука за усвојување на нови Посебни услови за Eurohealth приватно здравствено, Тарифа на премии за Eurohealth и измена во Општите – 25.01.2019

Посебни услови за EUROHEALTH пакет за приватно здравствено осигурување – 30.01.2019

Општи услови доброволно здравствено осигурување – 01.02.2019

Одлука за за усвојување на измени во Општите услови за доброволно здравствено осигурување од 30.01.2019 година

Општи услови доброволно здравствено осигурување – 01.04.2020

Одлука за усвојување на измени во посебни EUROHEALTH – 30.03.2020

Посебни услови за EUROHEALTH пакет за приватно здравствено – 01.04.2020

Листа на операции од болничко лекување EUROHEALTH пакет

Одлука за измена во Листите на операции за болничко лекување – 08.10.2021

1. Листа на операции од проширено болничко лекување – Колективно

2. Листа на операции од болничко лекување EUROHEALTH пакет 

Одлука за усвојување на Услови за осигурување и Тарифа М КОМБО – 31.07.2023

Посебни услови за осигурување М КОМБО – 01.08.2023 

Одлука за усвојување на измени во Општи услови за доброволно здравствено – 22.03.2024

Општи услови доброволно здравствено осигурување – 01.04.2024 

Одлука за усвојување на измени во Посебни EUROHEALTH пакет – 22.03.2024

Посебни услови за EUROHEALTH пакет за приватно здравствено – 01.04.2024

Одлука за усвојување на измени во Посебни колективно здравствено – 22.03.2024

Посебни услови за колективно приватно здравствено – 01.04.2024