Skip to content

ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

За осигуран и безбеден дом! Многу испитувања покажале дека луѓето кои имаат некаков тип на осигурување, имаат многу пониско ниво на стрес.

Опис на продуктот

Осигурување на станбени објекти (станови, индивидуални згради, куќи) како градежни објекти кои се постојано или повремено населени и стварите во домаќинството кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.

Осигурително покритие

Уништување или оштетување на осигурените објекти и ствари од следниве ризици:

 • Пожар;
 • Удар од гром;
 • Експлозија;
 • Луња;
 • Манифестација и демонстрација;
 • Паѓање на воздушни летала;
Со осигурувањето се опфатени и:
 • Готови пари, скапоцен накит и часовници, уметнички предмети, хартии од вредност, скапоцености и збирки, исправи и документи.
 • Трошоци за нужно сместување на осигуреникот и членовите на неговото семејно домаќинство.
 • Одговорност за штети причинети од трети лица, со исклучок на излевање на вода од водоводна, канализациона и топловодна инсталација.
Дополнителни ризици
 • Поплава, порој и високи води;
 • Лизгање и одронување на земјиште;
 • Снежна лавина.
0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти