Skip to content

НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Осигурување на лица од последици на несреќен случај
– незгода

Опис на продуктот

Со осигурувањето од последица на несреќен случај-незгода лицата се изложени на работното место и во останатите активности со кои се бави во местото на живеење,при патување и сл. во текот на 24 часа, временски и просторно неограничено од следните ризици:

  • паѓање,
  • клизнување,
  • удар со некаков предмет,
  • судрување(исчашување и прелом),
  • удар на електрична струја или гром,
  • ранување,
  • опекотини,
  • труење,
  • други ризици кои може да предизвикаат неспособност за работа, трајно губење на работна способност или смрт на работникот.
Квалитет
0%
Сигурност
0%
Доверба
0%
0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти