Skip to content

ОДЛИЧЕН 7

ОДЛИЧЕН 7

Најдобриот пакет за Вас! Осигурување на станбен објект или куќа од масивна градба

Предмет на осигурувањето се:

1. Станбен објект и куќа од масивна градба со вградената електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација кои служат за живеење како и предмети во станбениот објект (ТВ и други електронски и технички уреди,бела техника, мебел,…)

2. Готови пари и накит

3. Прозорски стакла

4. Одговорност кон трети лица

5. Одговорност од трети лица

6. Трошоци за нужно сместување

7. ЗЕМЈОТРЕС

Квалитет
0%
Сигурност
0%
Доверба
0%
0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти
Осигурени опасности (ризици)

1. пожар;
2. удар на гром;
3. експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација;
4. луња
5. град;
6. манифестација и демонстрација;
7. паѓање на воздушни летала;
8. излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и уреди и цевки за толловодни инсталации;
9. одговорност за штети причинети од трети лица
10. одговорност за штети причинети кон трети лица
11. провална кражба и разбојништво – причинетите штети на предметите од злонамерни дејствија на трети лица при провална кражба и разбојништво
12. трошоци за нужно сместување – кога станот е оштетен до степен да не е погоден за живеење
13. кршење на прозорски стакла – кршење од атмосферски непогоди и од злонамерни дејствија на трети лица
14. земјотрес

Осигурување на членови на семејството од последици на несреќен случај (незгода)

– Смрт како последица на несреќен случај
– Траен инвалидитет како последица од несреќен случај

Патничко семејно осигурување за членовите на семејството

– Територијално покритие: СИТЕ ЗЕМЈИ
– Важност: 365 дена
– Осигурани денови: 15
– Учество во штета(франшиза): нема

За повеќе информации може да се обратите кај вашиот продажен агент.

Со почит,
Евроинс Осигурување