ux-787980_1280

13. Општо осигурување од ОДГОВОРНОСТ

Одлука за Општи услови за осигурување од општа одговорност – 30.11.2018

Општи услови за осигурување од општа одговорност – 01.12.2018

Известување до заинтересирани страни – 04.12.2018

13 Услови за општо осигурување од одговорност 22.04.2013

13 Услови за осигурување од професионална одговорност 22.04.2013

1308 Посебни услови за осигурување од одговорност на адвокати 28.12.2012

1309 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на нотари 22.04.2013

1310 Посебни услови за осигурување од одговорност на овластен ревизор -тп и друштва за ревизија 14.01.2015

1312 Посебни услови за осигурување од одговорност на стечајни управници 28.12.2012

1317_1 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на здравствени работници 22.04.2013

1317_2 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ветеринарни работници 22.04.2013

1318 Посебни услови за осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност 28.12.2012

1388_1 Посебни услови за осигурување на одговорност на извршители 28.12.2012

1388_2 Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметководители 22.04.2013

1399 Услови за осигурување од одговорност за неисправен производ 28.12.2012

1388_1 – Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на Извршители – со примена на условите од 01.01.2017 година

Одлука за усвојување на нов текст на Општи и Посебни услови за осигурување од професионална одговорност – 25.01.2019

Општи услови за осиг.од професионална одговорност – 01.02.2019

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на адвокати

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на нотари

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на извршители

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ревизори

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметоводители

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на стечајни управници

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на здравствени работници

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ветеринарни работници

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на туристичка дејност

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на неисправен производ

Одлука за усвојување на нов текст на услови класа 13 – 12.02.2021

1. Општи услови за осигурување од општа одговорност – 15.02.2021

2. Општи услови за осигурување од професионална одговорност – 15.02.2021

3. Посебни услови – професионална одговорност на адвокати – 15.02.2021

4. Посебни услови – професионална одговорност на нотари – 15.02.2021

5. Посебни услови – професионална одговорност на извршители – 15.02.2021

6. Посебни услови – професионална одговорност на ревизори – 15.02.2021

7. Посебни услови – професионална одговорност на сметководители – 15.02.2021

8. Посебни услови – професионална одговорност на стечајни управници – 15.02.2021

9. Посебни услови – професионална одговорност на здравствени работници – 15.02.2021

10. Посебни услови – професионална одговорност на ветеринарни работници – 15.02.2021

11. Посебни услови – професионална одговорност на туристичка дејност – 15.02.2021

12. Посебни услови – професионална одговорност на неисправен производ – 15.02.2021

Одлука за измени и дополнувања во Посебни услови адвокати – 17.03.2022

Посебни услови за професионална одговорност на адвокати – 17.03.2022