car-1149997_1280

03. Осигурување на моторни возила (КАСКО)

0301 Општи услови за комбинирано осигурување на возила – КАСКО 28.12.2012

0399 Посебни услови за комбинирано осигурување на возила – ЕВРОКАСКО 13.03.2013

0301 Одлука за измена на каско услови – 20.10.2016

0301 Општи услови за комбинирано осигурување на возила – КАСКО 20.10.2016

3.0. Одлука за дополнување на Посебните услови за осигурување ЕВРО КАСКО – 25.09.2018

3.1. Посебни услови за комбинирано осигурување на возила ЕВРО КАСКО – 01.10.2018

Одлука за усвојување на измени во Општи услови КАСКО – 30.03.2020

Општи услови за комбинирано осигурување на мв – КАСКО – 01.04.2020

Одлука за укинување на Услови за делумно каско на прв ризик – 30.03.2020

Општи услови за комбинирано осигурување на мв – КАСКО – 01.02.2021

Посебни услови за комбинирано осигурување на мв – ЕВРО КАСКО – 01.02.2021

Одлука за усвојување на измени во Општи услови – КАСКО – 01.01.2021  

Одлука за усвојување на измени во Посебни услови – ЕВРО КАСКО – 01.01.2021

Општи услови за комбинирано осигурување на моторни возила КАСКО – 01.07.2023

Одлука за измени и дополнувања во Тарифата КАСКО – 01.07.2023

Одлука за измени и дополнувања во Општите услови КАСКО – 01.07.2023