industrial-1636390_1280

01. Осигурување од несреќен случај (незгода)

01 Општи услови за осигурување лица од последици од несреќен случај (незгода) 15.07.2016

01 Општи услови за осигурување лица од последици од несреќен случај (незгода) 01.05.2017

0101_1 Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици од несреќен случај (незгода) 15.07.2016

0101_1 Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици од несреќен случај (незгода) 01.05.2017

0102_1 Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода)28.12.2012

0102_2 Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици од несреќен случаj 28.12.2012

0103_1 Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода)28.12.2012

0103_2 Дополнителни услови за сигурување деца од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0104_1 Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0104_2 Дополнителни услови за осигурување посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0104_3 Дополнителни услови за осигурување на на посетители на објекти за рекреација од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0104_4 Дополнителни услови за осигурување гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0104_5 Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимовање и логорување од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0105 Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0106 Посебни услови за осигурување зголемени (анормални) ризици од осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0107 Дополнителни услови за задлжително осигурување патници во јавен превоз од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0108 Посебни услови за осигурување на раководители (менаџер) од последици од несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула 28.12.2012

0199_1 Дополнителни услови за осигурување на учесници во работнички, спортски игри, детски или младински олимпијади од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0199_2 Дополнителни услови за осигурување на учесници на курсеви за скијање и пливање од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0199_3 Дополнителни услови за осигурување на членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0199_4 Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0199_5 Дополнителни услови за осигурување на штедачи (иматели на трансакциска сметка, кредитна и дебитна картичка и слично) од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

0199_6 Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавен превоз од последици од несреќен случај (незгода) 28.12.2012

Додаток за осигурување на тешки болести 28.12.2012

Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица на несреќен случај 28.12.2012

Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица на несреќен случај 15.07.2016

Табела на дневен надомест 28.12.2012

Одлука за измена на НЕЗГОДА – Општи услови, Посебни работници и Табела – 15.07.2016

Одлука за усвојување на нов текст на Посебни услови за осигурување на менаџери од незгода – 25.01.2019

Посебни услови за осиг. на раководители (менаџери) од последица на несреќен случај (незгода) – 01.02.2019

1.0. Одлука за измени и дополнувања на Дополнителни услови колективно незгода – 10.03.2020

1.1. Дополнителни услови за колективно осигурување на работници – 01.04.2020

0101_2 Одлука за усвојување на Услови за осиг.на клиенти на фин.друштво од смрт – 14.10.2020

0101_2 Услови за осигурување на клиенти на фин.друштво од смрт – незгода – 20.10.2020

Одлука за измени во Условите за осигурување на клиенти на финансиско друштво од последици на смрт од несреќен случај (Незгода) од 30.10.2020

Услови за осигурување на клиенти на финансиско друштво од последици на смрт од несреќен случај (Незгода) од 01.11.2020

0101-1 Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од незгода – 01.01.2021

0102-1 Дополнителни услови за осигурување на возачи патници за време на управување – 01.01.2021

0102-2 Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал од незгода – 01.01.2021

0103-1 Дополнителни услови за осигурување на ученици и студенти од незгода – 01.01.2021

0103-2 Дополнителни услови за осигурување на деца од незгода – 01.01.2021

0104-1 Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од незгода – 01.01.2021

0104-2 Дополнителни услови за осигурување на пос.културно-уметнички, спортски приредби од незгода – 01.01.2021

0104-3 Дополнителни услови за осигурување на посетители наобјекти за рекреација од незгода – 01.01.2021

0104-4 Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели, мотели и слично од незгода – 01.01.2021

0104-5 Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално од незгода – 01.01.2021

0105 Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи на ел.енергија, гас од незгода – 01.01.2021

0106 Посебни услови за осигурување зголемени анормални ризици – 01.01.2021

0107 Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз – 01.01.2021

0108 Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од незгода – 01.01.2021

0199-1 Дополнителни услови за осигурување на учесници на спортски, олимпијади од незгода – 01.01.2021

0199-2 Дополнителни услови за осигурување на учесници за скијање и пливање од незгода – 01.01.2021

0199-3 Дополнителни услови за осигурување на членови на спортски организации од незгода – 01.01.2021

0199-4 Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од незгода – 01.01.2021

0199-5 Дополнителни услови за осигурување на штедачи од незгода – 01.01.2021

0199-6 Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавниот превоз – 01.01.2021

Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај – Незгода – 01.01.2021

Одлука за усвојување на нов текст на Услови и Тарифа Незгода – 30.12.2020

Одлука за измени и дополнувања во Општи услови НЕЗГОДА – 15.11.2021

01 Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај – Незгода – 15.11.2021

Одлука за измена на Услови за осиг.на клиенти на фин.друштво од смрт – 14.01.2022

Услови за осигурување на клиенти на фин.друштво од смрт – незгода – 14.01.2022

Одлука за усвојување на Табела за траен инвалидитет – 17.03.2022

Табела за определување процент на траен инвалидитет – незгода – 17.03.2022

Одлука за усвојување на Посебни услови за осигурување лица од несреќен случај М ПРОТЕКТ- 06.06.2022

Посебни услови за осигурување лица од несреќен случај-незгода М Протект – 06.06.2022

Одлука за усвојување нов текст на Табелата за определување процент на траен инвалидитет како последица на несреќен случај – незгода (Одлука бр.0202-1756/6 од 28.12.2022 год.)

Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица на несреќен случај – незгода – 01.01.2023 (бр.0202-1756/6-1 од 28.12.2022 год.)

Одлука за усвојување на Услови за осигурување и Тарифа М КОМБО – 31.07.2023

Посебни услови за осигурување М КОМБО – 01.08.2023 

Одлука за измени во Посебни услови и Тарифа на премии М ПРОТЕКТ- 01.05.2024 

Посебни услови за осигурување лица од незгода М Протект – 01.05.2024