Skip to content

Осигурување од одговорност

Осигурување од општа одговорност

Осигурувањето од општа одговорност ја покрива одговорноста  на осигуреникот за штети предизвикани на трети лица и тоа штета настаната со смрт, повреда на телото и здравјето на третото лице, како и штета на имот на трето лице (оштетување, уништување).

Осигурување од професионална одговорност

Осигурувањето од професионална одговорност ја покрива одговорноста на осигуреникот за штети предизвикани на трети лица при извршување на својата професионална дејност.

Професии:

  • Адвокати
  • Нотари
  • Ревизори
  • Стечајни управници
  • Здравствени работници
  • Ветеренирни работници
  • Туристички агенции
  • Сметководители
  • Извршители
Осигурување од одговорност
на неисправен производ

Со ова осигурување се покрива осигурувањето на осигуреникот (произведувачот) за штети предизвикани на трети лица од неисправен производ

Осигурување од професионална одговорност на работодавачот

Осигурувањето од  професионалната одговорност ја покрива одговорноста на осигуреникот за штета нанесена на работниците – вработените, при извршување на својата професионална дејност.

0
години на пазарот
0
канцеларии низ Македонија
0 +
одлични продукти
0 +
задоволни клиенти