winding-road-1556177_1280

18. Осигурувањето на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење

Услови за Патничко осигурување 27.06.2017 година

Одлука за усвојување на Услови за Патничко осигурување 27.06.2017 година.

Услови за Патничко осигурување 20.05.2016 година

Одлука за усвојување на Услови за Патничко осигурување 20.05.2016 година. 

Услови за Патничко осигурување 20.02.2017 – примена 01.03.2017 година.

Одлуката за измени и дополнување на Условите ПАТНИЧКО (БР.0202-1878/1 од 01.06.2018).

Услови ПАТНИЧКО (бр.0202-1878/1-1 од 01.06.2018).

Одлука за измени во Условите Патничко осигурување – 20.03.2019

Услови за Патничко осигурување – 01.04.2019 

Одлука за усвојување на нов текст на Услови за Патничко осигурување – 30.12.2020

Услови за патничко осигурување – 01.02.2021

Одлука за измени во Услови за патничко осигурување – 22.04.2021

Услови за патничко осигурување – 22.04.2021 

Одлука за усвојување на услови и поволности и тарифа на премии за осигурување на Oryx автомобилска асистенција (бр.0202-1400/2 од 30.07.2021 год.)

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Македонија

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Регион

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Европа

Услови и поволности на производот Backup Car ORYX Assistance ЕВРОИНС Заменско возило со полиса за осигурување од автомобилска одговорност

Услови и поволности на производот Back up Car ORYX Assistance ЕВРОИНС Заменско возило со полиса за каско осигурување

Одлука за измени во условите за осигурување за автомобилска асистенција, донесена од Одборот на директори на ден 23.09.2022 година (бр.0202-1257/1 од 23.09.2022 год.)

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Македонија (бр.0202-1275/1-1 од 23.09.2022 год.)

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Регион (бр.0202-1257/1-2 од 23.09.2022 год.)

Услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance ЕВРОИНС Европа (бр.0202-1257/1-3 од 23.09.2022 год.)

Услови и поволности на производот Backup Car ORYX Assistance ЕВРОИНС заменско возило со полиса за осигурување од автомобилска одговорност (бр.0202-1257/1-4 од 23.09.2022 год.)

Услови и поволности на производот Back up Car ORYX Assistance ЕВРОИНС заменско возило со полиса за каско осигурување (бр.0202-1257/1-5 од 23.09.2022 год.)

Oдлука за измена во Информаторот кон Услови за патничко осигурување – 07.02.2024

Услови за патничко осигурување – 12.02.2024  

Одлука за измени во Услови за патничко осигурување – 22.03.2024

Услови за патничко осигурување – 01.04.2024